Retablo for Mikey

Retablo for Mikey, oil and enamel on aluminum