Workers on the track

Workers on the track, oil pencil, on tin 5″x7″